/Files/images/vinpuh.gif

Методична работа

З 2016/2017 педагогічний колектив нашого дошкільного навчального закладу розпочав роботу над реалізацією нової методичної теми "Підвищення якості освіти шляхом забезпечення успішної соціалізації вихованців дошкільного навчального закладу"

/Files/images/f1722ddb8207.gif

Актуальність теми

В час постійних змін, які відбуваються в суспільстві, проблема включення особистості в систему суспільних відносин, в цілісну структуру навчально-виховного процесу є досить вагомою.
Процес засвоєння особистісних якостей людиною на різних етапах її існування визначається поняттям „соціалізація”. Як і будь-який процес, соціалізація характеризується періодичністю та динамічністю протікання. А одним з головних періодів є процес навчання в школі.
Сьогодні основною метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, піднесення загального рівня культури; формування громадянина, здатного до свідомого суспільного вибору.
Саме у навчально-виховному процесі відбувається послідовне формування й розвиток усіх складових процесу самовдосконалення: від формування стійкого інтересу до навчання в початковій школі, умінь навчання й культури розумової праці в середній ланці до активної самостійної пізнавальної діяльності, потреби в самоосвіті в старших класах. А отже, потреба у самопізнанні, ствердженні як особистості, самореалізації є домінуючою, що зумовлює поведінку школяра на певному віковому етапі, але обов'язковою умовою при цьому є взаємодія з учителем як суб'єктом навчально-виховного процесу.
Сучасне розуміння соціалізації як процесу перетворення людини на особистість у результаті засвоєння нею суспільних норм та інтеграції в соціальні інститути дав Т. Парсонс. На його думку, витоком процесу соціалізації особистості є набуття нею самосвідомості та свідомості. Наслідком соціалізації є структурування сфери свідомості особистості під інформаційним впливом інституційованого соціального середовища.
Проблему соціалізації школяра досліджували такі вчені: Ж. Піаже, З. Фрейд, М. М. Рубінштейн, А. Адлер, К. Роджерс, а вплив соціально педагогічних умов на процес соціалізації особистості, зокрема школяра, висвітлюється у працях М.У. Монахова, Г. Смольникової, М.П.Лещенко та інших.
Останнім часом фахівці прийшли до думки, що людина навчається і переучується усе своє життя. Такі вимоги сучасного суспільства. Цей процес і вважається соціалізацією.
Успішна соціалізація учнів у школі, вихованців у дошкільному навчальному закладі неможлива без успішної соціалізації в сім'ї. Тісна взаємодія цих двох інститутів у процесі соціалізації завжди дає позитивний результат.
Батьки виховують дітей на особистому прикладі, доповнюючи характеристику потрібної поведінки наочними чи словесними прикладами, прищеплюють дітям сімейні цінності, родинні традиції, а педагоги в свою чергу щедро діляться зі своїми підопічними знаннями, досвідом, формують витоки духовності на засадах культурної та історичної спадщини свого народу.
Спільною метою батьків і педагогів є формування громадянина з активною життєвою позицією, здатного в час постійних змін адаптуватися в суспільстві, реалізувати свої здібності, нахили і уподобання, бути конкурентоспроможною, мобільною та успішною особистістю.
Головною метою впровадження методичної теми є створення умов для успішної соціалізації учнів та вихованців навчальних закладів району, як головної запоруки їх успіху та реалізації в житті.

Завдання:

- формування соціальних якостей учнів та вихованців як умови реалізації в навчально-виховній сфері;

- організація взаємодії учителя та учня, вихователя та вихованця як соціалізуючої умови розвитку особистості;

- опанування та застосування педагогами у навчально-виховному процесі соціально-педагогічних методів з метою повноцінної соціалізації дітей;

- застосування інноваційних методик, спрямованих на становлення і розвиток особистості, розкриття їх здібностей та нахилів;

- забезпечення позитивного мікроклімату в дитячому середовищі як складової успішної соціалізації особистості;

- забезпечення належного психологічного і соціального супроводу учнів та вихованців.

Очікувані результати:

- підвищення професійної мобільності педагогів, розвитку та саморозвитку учнів і вихованців;

- реалізація творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу;

- задоволення освітніх потреб дітей та їх батьків;

- підвищення рейтингу професійного спрямування випускників, конкурентоспроможності в життєвому просторі;

- підвищення позитивного соціально-психологічного мікроклімату в навчальних закладах;

- підвищення якості освіти.

Принципи здійснення соціалізації:

- принцип системності, який передбачає вплив на особистість як мікро-, так і макросередовища, які тісно взаємодіють, взаємовпливають і взаємодетермінують одне одного;
- принцип діяльності,що обумовлює активну взаємодію особистості з іншими людьми, в яку індивід вступає в ході діяльності і спілкування, тобто наявний неперервний цілісний процес засвоєння особистістю об'єктивної дійсності завдяки включенню в діяльність;
- принцип двосторонньої взаємодії особистості і соціального середовища,взаємообумовленість процесу входження особистості в систему суспільних відносин і водночас відтворення цих відносин в системі сімейних, товариських, навчальних, виробничих та інших зв'язків;
- принцип особистої активності та вибірковостідозволяє розглянути людину не як пасивну ланку в процесі соціалізації, а як особистість, спроможну активно діяти і самостійно вибирати соціальні умови власного розвитку та формувати власне «Я», виходячи з власного бачення ідеалів і переконань.

Провідні напрями соціалізації особистості:

- особистісний напрям – це становлення особистості як соціальної істоти у сфері внутрішніх самовизначень і відносин “Я – Я”;

- міжособистісний напрям – це сфера становлення і розвитку знань, умінь і навичок особистості, які забезпечують їй можливості спілкування і спільної діяльності з іншим – відносини “Я – Ти”. За такого спілкування та взаємодії і починається як власне соціалізація, так і внутрішній розвиток особистості;

- соціально-груповий напрям - це сфера відносин “Я – Ми”, у межах якої молода особистість має оволодіти базовими передумовами майбутнього входження у множину різноманітних за характером і масштабністю соціальних груп. Це сімейно-побутові, гендерні та вікові відносини.

Саме ці напрями визначаються як головні, тобто такі, що є найважливішими, найсуттєвішими.

Висновки:

Соціалізація являє собою процес становлення особистості, поступове засвоєння нею вимог суспільства, придбання соціально значимих характеристик свідомості і поведінки, які регулюють її взаємини із суспільством.

Отже, соціалізація - акумулятивний процес, у ході якого накопичуються соціальні навички. Освіта забезпечує спадкоємність та відтворення соціального досвіду. Саме у сфері освіти людина засвоює необхідні для соціальної практики знання, цінності, формує навички соціальних відносин.

Процес соціалізації є історично обумовленим, у результаті нього формуються конкретно-історичні риси особистості, необхідні їй для життєдіяльності в конкретному суспільстві. Зміст, стадії, конкретні механізми соціалізації визначаються структурою цього суспільства і варіюють у різні історичні періоди.

/Files/images/f1722ddb8207.gif

Аналіз роботи колективу закладу за 2016/2017 навчальний рік (перший рік роботи за новою методичною темою)

Робота проводилась відповідно до нормативно-правових документів з питань дошкільної освіти: Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) як державного стандарту, програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Методична робота з педагогічними кадрами у 2016/2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Якісний аналіз рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх професійної компетентності.

Вид діяльності Планова кільк. педагогів Фактична кільк. педагогів %
1. Курси підвищення кваліфікації 1 2 200
2. Атестація 1 2 200
3. Самоосвіта 10 9 90
4. Участь у роботі творчої групи 5 5 100
5. Участь у підготовці та проведенні методичних заходів 10 10 100

Так у закладі протягом року були проведені наступні форми методичної роботи: педагогічні ради, консультації, семінари-практикуми, майстер-класи.

Педагогічні ради залишались основною та найбільш продуктивною формою методичної роботи з педагогічним колективом, вони відзначались актуальністю, науковістю, доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення. А також забезпечували два напрями роботи:

• організаційно-педагогічний: затвердження планів роботи ДНЗ на навчальний рік та но літній оздоровчий період, затвердження системи фізкультурно-оздоровчої роботи ДНЗ, затвердження планів проходження курсової перепідготовки та атестації, підведення підсумків роботи за навчальний рік, аналіз освітнього процесу у ДНЗ;

• науково-педагогічний: обговорення науково-методичної проблеми ДНЗ і шляхів її реалізації, упровадження у практику роботи сучасних досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду, під¬вищення кваліфікації педагогів тощо.

На педрадах розглядались питання, які були актуальними щодо розв’язання основних завдань дошкільного закладу на поточний начальний рік: реалізація Базового компонента (нова редакція), вдосконалення педагогічного процесу, ознайомлення з педагогічним досвідом, підвищення професійної майстерності педагогів. Форми проведення педрад вибирались таким чином, щоб забезпечити максимальну активність педагогів педради проводились ігрові вправи, диспути, виставки, педагогічні тренінги. Виконання рішень педрад сприяло поліпшенню методичного та матеріального забезпечення педагогічного процесу, підвищенню ефективності праці педагогів. Були проведені 4 педради за такими темами:

· «Якісна освіта – запорука успішної самореалізації особистості» (протокол від 31.08.2016 № 1), на якій обговорювались завдання діяльності педагогічного колективу на новий навчальний рік, затверджувались освітні програми, план роботи на рік, форм планування навчально-виховного процесу, розподіл групових фронтальних занять на тиждень, шляхи підвищення професійного зростання педагогів.

· Здорова дитина в садку і в родині» (протокол від 24.11.2016 № 2), на якій підводились підсумки тематичного вивчення «Забезпечення комплексного підходу до оздоровлення дітей молодшого дошкільного віку»(молодші групи № 1 та № 3, діти четвертого року життя; середня група № 4, діти п’ятого року життя) та розглядались зміст новітніх технології, вплив на розвиток фізичного здоров'я вихованців, а також особливості впровадження інновацій в практику роботи ДНЗ.

· «Літературно-театральна діяльність, як засіб розвитку художніх здібностей та зв’язного мовлення» (протокол від 23.03.2017 № 3), на якій підводились підсумки тематичного вивчення «Використання театралізованої діяльності в процесі формування художньо-мовленнєвої компетенції дітей молодшого дошкільного віку» (молодші групи № 1 та № 3, діти четвертого року життя). Також значна увага була приділена розвитку творчих здібностей вихованців засобами театралізованої діяльності та розвитку мовлення в процесі художньо-продуктивної діяльності.

· «Час підсумків» (протокол від 31.05.2017 № 4), на якій основна увага була приділена аналізу освітньо-виховної роботи за навчальний рік, намічені перспективи розвитку ДНЗ на новий 2017/2018 навчальний рік. Обговорювались питання організації роботи під час літнього оздоровчого періоду.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності фахівців забезпечили такі форми роботи як: семінари-практикуми, колективні перегляди, консультації, засідання круглого столу, робота творчої групи.

У закладі протягом було проведено три семінари-практикума:

· Семінар–практикум «Математичні знахідки». Засідання проходило в 2 блоки: перший - теоретичний блок на якому педагоги мали змогу оглядово ознайомитися з інноваційними технологіями логіко-математичного розвитку (інтелектуальні ігри Нікітіних, блоки Дьєнеша, кольорові палички Кюізенера); другий – практичний блок, який пройшов у формі майстер-класу «Казкові лабіринти гри – знайомство з розвивальними іграми В.В. Воскобовича».

· Семінар-практикум «Із скарбниць народних – до сердець дитячих». Метою якого було удосконалення педагогічної компетентності з формування комунікативно-мовленнєвої дошкільників засобами українського народознавства, долучення дітей до цінностей національної культури свого народу в світлі вимог Базового компонента дошкільної освіти, виховання мовленнєвої культури особистості. Під час проведення семінару педагоги мали змогу ознайомитися з особливостями використання малих літературних форм (скоромовки, чистомовки, мирилки, забавлянки, заклички, дражнилки) у роботі з дошкільниками. У практичній частині вихователь-методист провела для педагогів «Літературний брейн-ринг».

· Семінар-практикум «Формування художньо-продуктивної компетенції дошкільників». На якому в цікавій формі: майстер-класу педагоги опрацьовували питання розвитку зв’язного мовлення дітей у процесі художньо-мовленнєвої діяльності.

Семінари-практикуми та інші форми роботи сприяли розширенню знань педагогів про нормативно-правові документи, які регламентують зміст дошкільної освіти, дали змогу різнобічно та поглиблено розглянути пріоритетні напрями, змістовне наповнення та концептуальну основу Базового компонента та сприяли підвищенню рівня педагогічного керівництва освітнім процесом.

Ще однією формою ефективного професійного, активного навчання став майстер-клас. У ході майстер-класу музичний керівник Кучма Г.Є. представила власну оригінальну систему роботи, з театралізованої діяльності що передбачає комплекс методичних прийомів, який притаманний саме цьому педагогу.

Структура майстер-класу складалася з теоретичного блоку (презентація досвіду роботи) та практичного (проведення заняття «Подорожуємо театральним Харковом»).

Ефективною формою методичної роботи, які сприяли обміну досвідом роботи колег, стали проведення колективних переглядів занять. Протягом 2016/2017 навчального року на високому методичному рівні були проведені такі заняття:

· «Маленькі таємниці великих дослідників» - пошуково-дослідницька діяльність (старша група), Виходцева І.К.;

· «Українські вечорниці» - музичне заняття з використанням театралізованої діяльності (старша група) Кучма Г.Є;

· «Щоб навчатись, розвиватись у пісочку треба гратись» - сенсорно-пізнавальний розвиток з елементами пісочної терапії (група раннього віку) Тимофеєва А.О.;

· Фізкультурне заняття з елементами фізкультурно-оздоровчої технології «бебі-йога» (старша група), Брусенцова А.О.;

· «Чарівна ниточка» інтегроване заняття з логіко-математичного розвитку (молодша група), Бойко С.М.;

· «Казка навпаки» комплексне заняття з розвитку мовлення та культури мовленнєвого спілкування (старша група), Добрицька-Лущий О.В.;

· «Неймовірна космічна подорож» інтегроване заняття з ознайомлення з навколишнім світом та пошуково-дослідницькою діяльністю (старша група), Брусенцова А.О.

У цьому навчальному році на базі ДНЗ на високому рівні було проведено методичне об’єднання для музичних керівників дошкільних навчальних закладів Шевченківського району м. Харкова за темою: «Дитина-актор» (12.04.2017), метою якого стало: ознайомлення учасників з інноваційними формами та технологіями театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі.

В рамках заходу музичний керівник Кучма Г.Є. запропонувала для перегляду найкращі театральні номери та постановки, а також виступ театру тіней «Мишутка». Концертмейстером дійства стала виготовлена власноруч лялька «Мельпомена Рудольфівна, керували якою вихователі Рєпіна Л.Л. та Ніколаєва Н.С. Вихователь-методист Добрицька-Лущий О.В. провела творчі ігри для учасників семінару та презентувала досвід роботи з театральної діяльності в ДНЗ.

Протягом року, відповідно до річного плану, проводились групові, фронтальні консультації, індивідуальні за запитом педагогів та наслідками контролю, тематичні для молодих педагогів. Усі заплановіні консультації були проведені, відповідні записи зроблені у журнані проведення консультацій. Теоретичні матеріали до проведених консультацій зберігаються у відповідній теці.

Осередком методичної роботи дошкільного закладу залишається методичний кабінет, в якому зібрані необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог Базового компонента. В наявності всі чинні освітні та парціальні програми відповідно до листу МОН України від 16.06.2016 № 1/9-315, методичні посібники, законодавчі та нормативні документи, художня та навчальна література, матеріали періодичних видань. Всі матеріали методичного кабінету зібрані у картотеку та упорядковані відповідно до освітніх ліній розвитку.

У минулому навчальному році плідною була і робота творчої групи. Протягом року проведено пять засідань. Під час роботи ТГ було розроблено «Систему фізкультурно-оздоровчої роботи ДНЗ», в якій було зібрано та систематизовано всі форми фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі, а також надані методичні рекомендації щодо їх проведення.

Проте поза увагою роботи творчої групи лишилося розробка проекту «Підвищення ефективності фізкультурно–оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку через впровадження в практику роботи ДНЗ інноваційної здоровязберігаючої технології «бебі-йога», робота над яким вимагає більше часу та грунтовного вивчення теоретичних матеріалів. Це питання було вирішено перенести на наступний навчальний рік»

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також оформлена передплата на періодичні видання: «Практика управління закладом освіти», «Вихователь-методист дошкільного закладу».

У методичному кабінеті представлені матеріали з досвіду роботи вихователів. У творчих доробках містяться зразки перспективних планів роботи, конспекти занять, доповіді до педрад, теоретичні матеріали, сценарії ранків тощо.

Протягом року в методичному кабінеті організовувались виставки, як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «Вивчаємо педагогічну спадщину».

В кабінеті в наявності теоретичний та практичний матеріал з інноваційних технологій та методик: Т. Зайцева «Діяльність ДНЗ в режимі інноваційного розвитку», «У світі гри та фантазій» (ТРВЗ), Н. Гавриш «Розвиток мовлення дітей засобами художнього слова», Б. Нікітін «Сходинки до творчості або розвивальні ігри», Масару Ібука «Після трьох запізно», «В. Сухомлинський – дітям», Г. Чепурний «Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти», Л. Данілова «Навчання з пелюшок. Кубики Зайцева в родині».

Створено «Банк даних» інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей нововведення, прогнозованих результатів, щорічно поповнюється каталог новітніх освітніх технологій. Весь матеріал методичного кабінету ефективно використовується педагогами під час освітнього процесу.

З метою підвищення кваліфікаційного рівня педагогів адміністрацією дошкільного навчального закладу були складені та затверджені плани з проходження курсової перепідготовки та проходження атестації. Також сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень професійності фахівців.

Так, протягом навчального року підвищили свій професійний рівень, на курсах підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» за напрямом «Вихователі дошкільних навчальних закладів (розвивальні технології)» вихователь-методист Добрицька-Лущий О.В. та вихователь Бойко С.М.

Відповідно до Типового положення «Про атестацію педагогічних працівників» затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. №1473 (зі змінами) була проведена чергова атестація працівників нашого закладу.

У 2016/2017 навчальному році атестувалися:

· Вихователь-методист Добрицька-Лущий (13.03.2017).

За результатами атестації: встановлено 9 тарифний розряд з найвищим посадовим окладом.

· Вихователь Бойко С.М. (13.03.2017).

За результатами атестації: встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст»

Підвищення кваліфікації педагогами закладу

Вид діяльності Планована кільк педагогів Фактична кільк. педагогів
1 Курси підвищення кваліфікації 3 2
2 Атестація 1 2
3 Самоосвіта 10 10
4 Участь у роботі творчої групи 5 5
5 Участь у підготовці та проведенні методичних заходів 9 9

Не всі педагоги мали змогу пройти курси підвищення кваліфікації, згідно плану, це пов’язано з планом роботи КВНЗ «ХАНО», тому курсова перепідготовка цих працівників перенесена на наступний навчальний рік.

Методична робота дошкільного закладу була спрямована на вивчення та впровадження в практику роботи педагогічних працівників теорії і методики розвитку, навчання і виховання, а також корекційно- відновлювальної роботи, яка полягала в оволодінні сучасною методологією, збагаченні досвіду педагогів новими прогресивними методами і способами навчання і виховання, впровадженні новітніх педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.

Варто зазначити, що педагоги за останні 5 років поглиблено працювали за певним напрямом, підвищуючи свій професійний рівень.

Напрям роботи П.І.Б. педагога
Розвиток творчого потенціалу дошкільників шляхом використання методів ТРВЗ Коротун О.М., вихователь
Розкриття творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами музично-театралізованої діяльності Кучма Г.Є., музичний керівник
Використання здоров’язберігаючих технологій для оздоровлення та фізичного розвитку дітей дошкільного віку Рєпіна Л.Л., вихователь
Використання пошуково-дослідницької діяльності з метою розвитку творчих можливостей та здібностей дітей Виходцева І.К., вихователь
«Формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку засобами дидактичних ігор» Бойко С.М. вихователь
Розвиток зв’язного мовлення через використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі Добрицька-Лущий О.В., вихователь
Використання елементів оздоровчої технології «бебі-йога» у роботі з дітьми дошкільного віку Брусенцова А.О., вихователь

Результати роботи над індивідуальною темою педагоги фіксували в щоденниках із підвищення професійного рівня.

Окрім самоосвіти в ДНЗ використовувались й інші форми підвищення науково-теоретичного рівня педагогів: відвідування методичних об’єднань, педагогічних майстерень, майстер класів на базі ДНЗ району, вивчення прогресивного педагогічного досвіду з актуальних проблем дошкільної освіти засобами Інтернет-ресурсів.

В залежності від професійного рівня плануються відповідні форми роботи з педагогами, конкретні контрольно-аналітичні заходи, моніторингові дослідження.

З метою формування професійної активності молодих спеціалістів, вихователем-методистом Добрицькою-Лущий О.В. був розроблений план та алгоритм роботи з молодими педагогами. План розрахований на чотири роки і включає наступні етапи:

· підготовчий;

· навчальний;

· діагностичний;

· аналітично-узагальнювальний.

Зміст роботи з малодосвідченими вихователями включає наступні форм роботи: закріплення наставника, індивідуальні консультації, спостереження за роботою, анкетування, співбесіда з проведенням самоаналізу, тощо.

Проте робота наставників з молодими спеціалістами обмежувалася лише індивідуальним консультуванням та допомогою у наданні методичного або дидактичного матеріалу, не було організоване взаємовідвідування занять у форматі «наставник молодий спеціаліст».

Протягом року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва.

У закладі успішно пройшли такі свята та розваги як «Ярмарок», «Свято Святого Миколая», «Різдвяна казка», «9 березня – Шевченківський день», «Великоднє свято», «День Пʼамяті загиблих у Другій Світовій війні», родинне свято до Дня матері «Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки».

Проведення зазначених заходів допомогло педагогам на належному рівні працювати над вирішенням головних завданнь річного плану роботи. Колектив дошкільного навчального закладу був згуртований, працьовитий, спроможний виконати будь-які поставлені перед ним завдання річного плану.

За плідну працю, високий рівень професіоналізму та з нагоди Міжнародного жіночого дня, вихователь-методист ДНЗ Добрицька-Лущий О.В. була відзначена Подякою Харківського міського голови.

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти та задоволення особистих потреб дітей у 2016/2017 навчальному році було організовано роботу гуртків за інтересами:

· «Весела хореографія», керівник Тарасова В.О. (здійснюється за програмою «Чудовий світ танцю» (авт.: Калініна О.М.));

· «Англійська для малят», керівник Коротун Є.В. (здійснюється за програмою «Граючись вчимося. Англійська мова», (авт.: Гунько С., Гусак Л., Лещенко З)).

Гурткова робота організовувалася переважно в другу половину дня тривалість проведення занять – 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

З метою створення сприятливих умов для розширення та узагальнення уявлень про особливості танцювального жанру, ознайомлення з хореографією, розвиток координації рухів, творчої уяви, музичності, виявлення, розкриття та розвиток художніх здібностей кожного вихованця, розвиток особистості дошкільника, в ДНЗ був організований гурток «Весела хореографія».

Через особисту дiяльнiсть дiтей на заняттях з хореографії зміцнювалося фізичне, психічне та психологічне здоров'я вихованців. Кожне заняття - це система органiзованої iгрової дiяльностi, що сприяє розвитковi i вихованню дитини, реалiзацiї набутого досвiду, формуванню нового досвiду та психiчних якостей у процесi засвоєння мінімального обсягу танцювальних рухів, заняття будувалося як iгрове спiлкування педагога i дiтей.

За цей період були вивчені такі теми: «Знайомство з танцем», «Свято Осені», «Новорічні свята», «Зимові пригоди у світі танцю», «Чекаємо на 8 Березня», «Весела подорож у танець». Діти залюбки відвідували заняття гуртка, активно працювали над завданнями. На заняттях використовувалися ритмічні вправи, колективно-порядкові вправи, танцювальні елементи та композиції. Дітям пропонувалося працювати в підгрупах, парами, вводився елемент змагання, що спонукав дітей до активної роботи. Також використовувався метод заохочень (діти отримували веселі призи наприкінці вивчення теми). Протягом діяльності гуртка вихованці знайомились та активно вивчали основні види танців: народні, класичні, бальні, сучасні танці.

Керівник гуртка Тарасова В.О. вважає, що в результаті занять діти мають уявлення про хореографію як вид мистецтва, розрізняють та емоційно- ціннісно ставляться до його основних видів (народні, класичні, бальні, сучасні танці), виконують самостійно та під керівництвом педагога танцювальні рухи, вправи, хороводи.

Упродовж 2016/2017 навчального року вивчення англійської мови здійснювалося через особисту дiяльнiсть дiтей на заняттях. Кожне заняття будувалося як iгрове спiлкування педагога i дiтей. Заняття з англiйськой мови – це система органiзованої iгрової дiяльностi, що сприяє розвитковi i вихованню дитини, реалiзацiї набутого досвiду, формуванню нового досвiду та психiчних якостей у процесi засвоєння мінімального обсягу англомовних знань та вмiнь. Керівник гуртка англійської мови Коротун Євгенія Валеріївна організовувала навчання дітей англійської мови у вигляді уявних чи реальних ситуацій спілкування, коли в дитини виникає потреба вживати у власному мовленні іншомовний матеріал. Тому, саме гра стала провідною формою діяльності дітей на заняттях з англійської мови, і це дало значні результати.

За цей період були вивчені такі теми: «Іграшки. Частини тіла. Моє обличчя. Одяг та взуття. Пори року. Звірі. Їжа, напої. Посуд.» Діти залюбки відвідували заняття гуртка, активно працювали над завданнями. На заняттях керівник гуртка використовувала ігрові вправи та завдання на введення та закріплення лексичного матеріалу, а саме Guess what? (здогадайся, що це), Listen and repeat (слухай та повторюй), What’s missing? (Що пропало), Show me (Покажи мені), Yes or no (Так або ні). Дітям пропонувалося працювати на заняттях в підгрупах, парами, вводився елемент змагання, що спонукав дітей до активної роботи. Також використовувався метод заохочень (діти отримували веселі різноманітні призи наприкінці вивчення теми).

На заняттях також діти активно слухали та вивчали автентичні тексти, записані на аудіо-носіях. Так діти вивчили пісні «Head, shoulders, knees and toes», фізкульхвилинку «Make a circle» та інші.

Результатом занять є можливість дитини вести невеличке монологічне та діалогічне мовлення про себе, свої вподобання у межах вивчених тем.

Керівниками гуртків проводилися колективні перегляди занять для родин дітей. Вихованці закладу та їхні батьки задоволені роботою гуртків.

Отже, підсумовуючи роботу колективу закладу за 2016/2017 навчальний рік, слід зазначити, що професійна діяльність педагогічного колективу здійснювалась на достатньому рівні, її результатом стали наступні показники:

- підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;

- використання набутого досвіду педагогами колективу;

- удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі;

- достатній рівень виховання та розвитку дітей;

- сприятливий психологічний клімат у колективі;

- підвищення зовнішнього іміджу ДНЗ.

Проте, варто зазначити певні труднощі, які виникали під час підготовки та проведення відповідних заходів:

- нестійкий інтерес вихователів до вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду та інноваційних технологій;

- проводилась недостатньо поглиблена робота окремих педагогів над індивідуальною науково-методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності;

- не було організоване взаємовідвідування занять у форматі «наставник - молодий спеціаліст».

З метою вдосконалення якостіметодичної роботи закладу пропонується поглиблена роботаза такими напрямами:

1. Вивчити шляхом анкетування та тестування готовність педагогічного колективу до впровадження передового педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

2. Надати методичну допомогу молодим спеціалістам щодо формулювання індивідуальних науково-методичних тем та поглибленої роботи над ними.

3. Організувати круглий стіл з педагогами-фахівцями щодо перегляду індивідуальних науково-методичних тем, з огляду на новітні тенденції та запити дошкільної освіти.

4. Забезпечити участь кожного педагога в основних методичних заходах на наступний навчальний рік.

5. Розробити графік взаємовідвідування занять наставників та молодих спеціалістів.

/Files/images/f1722ddb8207.gif
Кiлькiсть переглядiв: 718