/Files/images/vinpuh.gif

Методична работа

Уже третій рік поспіль педагогічний колектив нашого закладу дошкільної освіти працює над реалізацією методичної теми "Підвищення якості освіти шляхом забезпечення успішної соціалізації вихованців дошкільного навчального закладу"

/Files/images/f1722ddb8207.gif

Актуальність теми

В час постійних змін, які відбуваються в суспільстві, проблема включення особистості в систему суспільних відносин, в цілісну структуру навчально-виховного процесу є досить вагомою.
Процес засвоєння особистісних якостей людиною на різних етапах її існування визначається поняттям „соціалізація”. Як і будь-який процес, соціалізація характеризується періодичністю та динамічністю протікання. А одним з головних періодів є процес навчання в школі.
Сьогодні основною метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, піднесення загального рівня культури; формування громадянина, здатного до свідомого суспільного вибору.
Сучасне розуміння соціалізації як процесу перетворення людини на особистість у результаті засвоєння нею суспільних норм та інтеграції в соціальні інститути давав Т. Парсонс. На його думку, витоком процесу соціалізації особистості є набуття нею самосвідомості та свідомості. Наслідком соціалізації є структурування сфери свідомості особистості під інформаційним впливом інституційованого соціального середовища.
Останнім часом фахівці прийшли до думки, що людина навчається і переучується усе своє життя. Такі вимоги сучасного суспільства. Цей процес і вважається соціалізацією.
Успішна соціалізація вихованців у закладі дошкільної освіти неможлива без успішної соціалізації в сім'ї. Тісна взаємодія цих двох інститутів у процесі соціалізації завжди дає позитивний результат.
Батьки виховують дітей на особистому прикладі, доповнюючи характеристику потрібної поведінки наочними чи словесними прикладами, прищеплюють дітям сімейні цінності, родинні традиції, а педагоги в свою чергу щедро діляться зі своїми підопічними знаннями, досвідом, формують витоки духовності на засадах культурної та історичної спадщини свого народу.
Спільною метою батьків і педагогів є формування громадянина з активною життєвою позицією, здатного в час постійних змін адаптуватися в суспільстві, реалізувати свої здібності, нахили і уподобання, бути конкурентоспроможною, мобільною та успішною особистістю.
Головною метою впровадження методичної теми є створення умов для успішної соціалізації вихованців закладів дошкільної освіти району, як головної запоруки їх успіху та реалізації в житті.

Завдання:

- формування соціальних якостей вихованців як умови реалізації в освітній сфері;

- організація взаємодії вихователя та вихованця як соціалізуючої умови розвитку особистості;

- опанування та застосування педагогами у навчально-виховному процесі соціально-педагогічних методів з метою повноцінної соціалізації дітей;

- застосування інноваційних методик, спрямованих на становлення і розвиток особистості, розкриття їх здібностей та нахилів;

- забезпечення позитивного мікроклімату в дитячому середовищі як складової успішної соціалізації особистості;

- забезпечення належного психологічного і соціального супроводу та вихованців.

Очікувані результати:

- підвищення професійної мобільності педагогів, розвитку та саморозвитку вихованців;

- реалізація творчого потенціалу учасників освітнього процесу;

- задоволення освітніх потреб дітей та їх батьків;

- підвищення позитивного соціально-психологічного мікроклімату в закладах освіти;

- підвищення якості освіти.

Принципи здійснення соціалізації:

- принцип системності, який передбачає вплив на особистість як мікро-, так і макросередовища, які тісно взаємодіють, взаємовпливають і взаємодетермінують одне одного;
- принцип діяльності,що обумовлює активну взаємодію особистості з іншими людьми, в яку індивід вступає в ході діяльності і спілкування, тобто наявний неперервний цілісний процес засвоєння особистістю об'єктивної дійсності завдяки включенню в діяльність;
- принцип двосторонньої взаємодії особистості і соціального середовища,взаємообумовленість процесу входження особистості в систему суспільних відносин і водночас відтворення цих відносин в системі сімейних, товариських, навчальних, виробничих та інших зв'язків;
- принцип особистої активності та вибірковостідозволяє розглянути людину не як пасивну ланку в процесі соціалізації, а як особистість, спроможну активно діяти і самостійно вибирати соціальні умови власного розвитку та формувати власне «Я», виходячи з власного бачення ідеалів і переконань.

Провідні напрями соціалізації особистості:

- особистісний напрям – це становлення особистості як соціальної істоти у сфері внутрішніх самовизначень і відносин “Я – Я”;

- міжособистісний напрям – це сфера становлення і розвитку знань, умінь і навичок особистості, які забезпечують їй можливості спілкування і спільної діяльності з іншим – відносини “Я – Ти”. За такого спілкування та взаємодії і починається як власне соціалізація, так і внутрішній розвиток особистості;

- соціально-груповий напрям - це сфера відносин “Я – Ми”, у межах якої молода особистість має оволодіти базовими передумовами майбутнього входження у множину різноманітних за характером і масштабністю соціальних груп. Це сімейно-побутові, гендерні та вікові відносини.

Саме ці напрями визначаються як головні, тобто такі, що є найважливішими, найсуттєвішими.

Висновки:

Соціалізація являє собою процес становлення особистості, поступове засвоєння нею вимог суспільства, придбання соціально значимих характеристик свідомості і поведінки, які регулюють її взаємини із суспільством.

Отже, соціалізація - акумулятивний процес, у ході якого накопичуються соціальні навички. Освіта забезпечує спадкоємність та відтворення соціального досвіду. Саме у сфері освіти людина засвоює необхідні для соціальної практики знання, цінності, формує навички соціальних відносин.

Процес соціалізації є історично обумовленим, у результаті нього формуються конкретно-історичні риси особистості, необхідні їй для життєдіяльності в конкретному суспільстві. Зміст, стадії, конкретні механізми соціалізації визначаються структурою цього суспільства і варіюють у різні історичні періоди.

/Files/images/f1722ddb8207.gif

Аналіз роботи колективу закладу за 2018/2019 навчальний рік (третій рік роботи за новою методичною темою)

Протягом 2018/2019 навчального року педагогічний колектив закладу працював над наступними завданнями:

1. Забезпечення комплексного підходу до формування цілісної особистості дошкільника через впровадження інноваційних здоров`язберігаючих технологій в освітній процес.

2. Формування навичок соціальної поведінки дошкільників у процесі художньо-продуктивної діяльності.

3. Підвищення якості роботи щодо розвитку пізнавальних процесів дітей дошкільного віку через пошуково дослідницьку діяльність.

Система методичної роботи закладу освіти з педагогічними кадрами у 2018/2019 навчальному році, в першу чергу, була спрямована на розв’язання завдань річного плану роботи, а також на:

- підвищення рівня професійної компетентності у питаннях виховання та навчання дітей дошкільного віку;

- розкриття творчого потенціалу педагогів та дітей.

В основу роботи було покладено індивідуальний підхід, гнучке використання різних форм і методів роботи з педагогами, як традиційних, так і інноваційних.

Методична робота

Робота проводилась відповідно до нормативно-правових документів з питань дошкільної освіти: Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) як державного стандарту, програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Методична робота з педагогічними кадрами у 2018/2019 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Якісний аналіз рівня організації методичної роботи в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять, майстер-класи) були проведені протягом року і носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх професійної компетентності.

Педагогічні ради залишались основною та найбільш продуктивною формою методичної роботи з педагогічним колективом, вони відзначались актуальністю, науковістю, доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення. А також забезпечували два напрями роботи:

• організаційно-педагогічний: затвердження планів роботи ЗДО на навчальний рік та на літній оздоровчий період, затвердження системи фізкультурно-оздоровчої роботи ЗДО, затвердження планів проходження курсової перепідготовки та атестації, підведення підсумків роботи за навчальний рік, аналіз освітнього процесу у ЗДО;

• науково-педагогічний: обговорення науково-методичної проблеми ЗДО і шляхів її реалізації, упровадження у практику роботи сучасних досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду, підвищення кваліфікації педагогів тощо.

На педрадах розглядались питання, які були актуальними щодо розв’язання основних завдань закладу дошкільної освіти на поточний начальний рік: реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вдосконалення педагогічного процесу, ознайомлення з педагогічним досвідом, підвищення професійної майстерності педагогів. Форми проведення педрад добирались таким чином, щоб забезпечити максимальну активність педагогів. Виконання рішень педрад сприяло поліпшенню методичного та матеріального забезпечення педагогічного процесу, підвищенню ефективності праці педагогів.

Протягом року було проведено 4 педради за такими темами:

· «Освіта майбутнього», (протокол від 31.08.2018 № 1).

Перша педрада була присвячена аналізу роботи педагогічного колективу за попередній навчальний рік, схваленню річного плану та освітніх завдань на наступний навчальний рік.

· Педагогічна естафета «Дошкільникам про спорт і майбуття – про здоровий спосіб життя!» (протокол від 12.12.2018 № 2).

Метою засідання було систематизація знання вихователів щодо виховання у дошкільників навичок здорового способу життя; надання необхідних знань з теорії та практики формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей; формування здатності швидко і логічно мислити, культурно спілкуватися, уміння працювати в колективі колег.

· Круглий стіл «Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку», (протокол від 14.03.2019 № 3).

Метою педради було підвищення рівня теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення; розкриття необхідності посилення громадянського виховання у ЗДО, удосконалення знань педагогів щодо змісту, принципів, закономірностей, методів та організаційних форм патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

· Педагогічна конференція (протокол від 31.05.2019 № 4).

В ході підсумкової педагогічної ради члени педколективу визначали результати навчального року, ділилися своїми творчими знахідками, результатами моніторингових досліджень, обговорювали питання організації роботи під час літнього оздоровчого періоду.

Зростання педагогічної майстерності фахівців забезпечили такі форми роботи як: семінари-практикуми, колективні перегляди, консультації, засідання круглого столу, робота творчої групи.

У закладі упродовж року було проведено три семінари-практикуми:

· Семінар–практикум «Ровесницькі стосунки у фокусі проблем соціалізації дошкільників», метою якого стала актуалізація знань педагогів щодо соціокультурної норми; надання способів організації життєдіяльності дітей для формування ровесницьких стосунків; формування здатності педагогів створювати творчий союз дітей і дорослих у різних видах діяльності.

· Семінар-практикум «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності», метою якого було підвищення рівня теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення; розкриття необхідності посилення громадянського виховання у ЗДО; удосконалення знань педагогів щодо змісту, принципів, закономірностей, методів та організаційних форм громадянського виховання дітей дошкільного віку.

· Семінар-практикум «Дошкільникам про спорт і майбуття, про здоровий спосіб життя!», метою якого було систематизація знань вихователів щодо виховання у дошкільників навичок здорового способу життя; надання необхідних знань з теорії та практики формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей; формування здатності швидко і логічно мислити, культурно спілкуватися, уміння працювати в колективі колег.

· Проблемний семінар «Маленькі чомусики», метою якого було систематизація знань вихователів щодо активізації пізнавальних процесів вихованців через пошуково-дослідницьку діяльність; надання необхідних знань з теорії та методики організації експериментальної діяльності у ЗДО; ознайомлення з інноваційними технологіями організації ПДД в освітньому процесі; формування здатності швидко і логічно мислити, культурно спілкуватися, уміння працювати в колективі колег.

Семінари-практикуми та інші форми методичної роботи сприяли розширенню знань педагогів про нормативно-правові документи, які регламентують зміст дошкільної освіти, дали змогу різнобічно та поглиблено розглянути пріоритетні напрями, змістовне наповнення та концептуальну основу Базового компонента та сприяли підвищенню рівня педагогічного керівництва освітнім процесом.

Також ефективною формою методичної роботи, яка сприяла обміну досвідом роботи колег, стало проведення колективних переглядів занять. Протягом 2018/2019 навчального року на високому методичному рівні були проведені такі відкриті заняття:

· Інтегроване заняття з художньої літератури та аплікації «Чарівна родинна квітка» (за мотивами творів В.О. Сухомлинського) (група середнього дошкільного віку № 6, вихователь Бойко С.М.)

· Інтегроване заняття з валеологічного виховання та художньої літератури «Краплини здоров’я і сили» (група середнього дошкільного віку № 4, вихователь Рєпіна Л.Л.)

· Інтегроване заняття з сенсорного розвитку та аплікації «Кольорові ґудзики» (група раннього віку № 5, вихователь Білоусова К.В.)

· Інтегроване заняття з розвитку комунікативно-мовленнєвих навичок у процесі екологічного виховання та логіко-математичного розвитку «Пригоди малят з Фіксиками» (група молодшого дошкільного віку № 3, вихователь Гриньова Т.Ю.)

· Інтегроване заняття з логіко-математичного розвитку та аплікації «Дружбинка єднає малят» (група старшого дошкільного віку № 1, вихователь Усова М.С.)

· Інтегроване заняття з логіко-математичного розвитку та ознайомлення з довкіллям «Мандрівка у космос» (група старшого дошкільного віку № 2, вихователь Виходцева І.К.)

· Інтегроване заняття з розвитку мовлення та нетрадиційного малювання «І дощик буває радісним» (група раннього віку № 5, вихователь Кодик О.А.)

Протягом навчального року на базі закладу дошкільної освіти № 279 на успішно пройшли такі районні заходи:

• Семінар для вихователів закладів дошкільної освіти Шевченківського району міста Харкова на тему: «Створення розвивального предметно-ігрового середовища в освітньому просторі», метою якого було актуалізація питання створення розвивального предметно-ігрового середовища в освітньому просторі; розкриття шляхів створення розвивального середовища в ЗДО; надання можливості молодим педагогам усвідомити що створення розвивального простору в закладі дошкільної освіти є однією з важливих умов ефективного впровадження у практику особистісно орієнтованої моделі виховання дітей дошкільного віку.

· Семінар-практикум для вихователь закладів дошкільної освіти Шевченківського району міста Харкова на тему «Сучасні форми роботи з родиною», метою якого було ознайомлення учасників семінару з досвідом роботи педагогічного колективу закладу дошкільної освіти щодо взаємодії з родинами вихованців, стимулювання у низ розвитку творчості та професійної активності, сприяння використанню дієвих форм співпраці з батьками.

Традиційною формою роботи методичної служби закладу дошкільної освіти стала організація тематичних Днів та Тижнів. Активну участь в їх плануванні та проведенні брали адміністрація, педагоги, батьки.

Проведення фестивалю ранкової гімнастики «Рух заради здоров'я» (07.09.2017) стало прикладом тісної співпраці батьків та педагогів в пропаганді здорового способу життя.

Щорічно у нашому закладі відзначається День вишиванки – одне з найбільш самобутніх свят, присвячених розквіту української культури. За традицією, в цей день всі співробітники закладу і вихованці приходять до садочка у самому пізнаваному елементі українського костюма – у вишиванці. Під час святкування, ми проводимо святкові ходи, акції та флешмоби в підтримку української культури.

У листопаді в закладі традиційно проводиться Тиждень пам’яті Василя Сухомлинського, видатного педагога сучасності, якого по праву, називають учителем добра і краси. Творчість В.Сухомлинського є своєрідною педагогічною енциклопедією всебічного розвитку особистості, теоретичні аспекти та практичний досвід якої в умовах модернізації змісту сучасної освіти та впровадження нових державних стандартів є актуальними і заслуговують на подальше ґрунтовне вивчення та використання.

З метою популяризації, вивчення та впровадження у освітній процес науково-педагогічної спадщини педагога-гуманіста, у рамках роботи Тижня пам’яті В.О. Сухомлинського «Людина починається з добра» проведено ряд цікавих заходів.

З метою підвищення статусу родинного виховання, популяризації кращих педагогічних ідей щодо налагодження партнерської взаємодії педагогів та батьків, у лютому в нашому закладі було проведено тематичний Тиждень родинності «Від дитини до її родини». Головною метою Тижня було підвищення статусу родинного виховання через апробацію нових, дієвих методів взаємодії з родинами вихованців, зміцнення сім’ї, емоційне зближення дорослих і дітей, розвиток у них спільних духовних інтересів, поліпшення педагогічної взаємодії педагогів з батьками вихованців.

У квітні в закладі пройшов тиждень екологічного виховання «Еко-світ». Протягом тижня у вікових групах проводилися різноманітні форми роботи з екологічного виховання: праця, спостереження у природі, заняття, дослідницько-пошукова робота, екскурсії, акції.

Виконання завдань правового виховання, визначеного новою редакцією Базового компоненту дошкільної освіти реалізується як в повсякденному житті з дітьми в усіх вікових групах так і на заняттях. Особливу увагу упродовж Тижня правової освіти «Кожна дитина – маленька людина» було приділено педагогами на просвітницьку роботу з батьками.

Робота завідувача Коротун О.М. «Умови розвитку педагогічної творчості вихователя закладу дошкільної освіти» на районному фестивалі «Калейдоскоп педагогічних знахідок» була відзначена дипломом І ступеню. Стаття інструктора з фізичної культури Брусенцової А.О. «Використання інноваційної технології «Бебі-йога» на заняттях з фізичної культури» на районному фестивалі «Калейдоскоп педагогічних знахідок» була відзначена дипломом ІІ ступеню, а на Фестивалі «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують» у 2019 році зайняла ІІ місце у номінації «Дошкільна освіта».

Упродовж року, відповідно до річного плану, проводились групові, фронтальні консультації, індивідуальні за запитом педагогів та наслідками контролю, тематичні для молодих педагогів.

Центром методичної роботи закладу дошкільної освіти залишається методичний кабінет, в якому зібрані необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог Базового компонента. В наявності всі чинні освітні та парціальні програми, відповідно до листа МОН України «Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році» від 20.08.2018 № 1/9-501, методичні посібники, законодавчі та нормативні документи, художня та навчальна література, матеріали періодичних видань. Всі матеріали методичного кабінету зібрані у картотеку та упорядковані відповідно до освітніх ліній розвитку.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педколективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також оформлена передплата на періодичні видання: «Практика управління закладом освіти», «Вихователь-методист закладу дошкільної освіти», «Методична скарбничка вихователя», «Сестра медична старша», «Практичний психолог».

У методичному кабінеті представлені матеріали з досвіду роботи вихователів. У творчих доробках містяться зразки перспективних планів роботи, конспекти занять, доповіді до педрад, теоретичні матеріали, сценарії ранків тощо.

У минулому навчальному році плідною була і робота творчої групи за темою: «Пошуково-дослідницька діяльність як чинник розвитку пізнавальних процесів». Упродовж року було проведено п’ять засідань. Робота творчої групи була направлена на сприяння пізнавальному розвитку дошкільників через організацію пошуково-дослідницької діяльності; надання практичної допомоги педагогічним працівникам у впровадженні та використанні сучасних технологій пошукової-діяльності в освітній процес; на виховання соціально адаптованої, відповідальної та критично мислячої особистості.

З метою підвищення кваліфікаційного рівня педагогів адміністрацією закладу дошкільної освіти були складені та затверджені плани з проходження курсової перепідготовки та проходження атестації, сплановані різні форми методичної роботи з педагогічними кадрами. Так, протягом навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» такі педагоги:

· Брусенцова А.О., інструктор з фізичної культури за напрямом «Інструктори з фізичної культури»;

· Рєпіна Л.Л., вихователь, за напрямом «Вихователі закладів дошкільної освіти» (розвивальні технології).

Відповідно до Типового положення «Про атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473 (зі змінами), була проведена чергова атестація працівників нашого закладу.

У 2018/2019 навчальному році атестувалися:

· вихователю Виходцевій Ірині Кузьмівні за результатами атестації підтверджено раніше присвоєний 11 тарифний розряд;

· інструктору з фізичної культури Брусенцовій Анні Олександрівні, за результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

· вихователю Рєпіній Лілії Леонідівні за результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

· вихователю Гриньовій Тетяні Юріївні за результатами атестації присвоєно 11 тарифний розряд.

Підвищення кваліфікації педагогами закладу

Вид діяльності Планована кількість педагогів Фактична кількість педагогів
1 Курси підвищення кваліфікації 2 2
2 Атестація 4 4
3 Самоосвіта 11 11
4 Участь у роботі творчої групи 5 5
5 Участь у підготовці та проведенні методичних заходів 9 9

Варто зазначити, що педагоги протягом року активно працювали над індивідуальними темами.

ПІБ педагога Напрям роботи
Коротун О.М., вихователь Розвиток творчого потенціалу дошкільників шляхом використання методів ТРВЗ Узагальнено досвід роботи
Кучма Г.Є., музичний керівник Розкриття творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами музично-театралізованої діяльності Узагальнено досвід роботи (протокол від № 07.12.2017 № 2) Методична розробка схвалена методичною радою МЦ Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (протокол від 23.01.2018 № 4)
Рєпіна Л.Л., вихователь Формування емоційно-позитивного ставлення дітей дошкільного віку до природу через екологічну освіту та пошуково-дослідницьку діяльність Розроблена картотека дослідів для старшого дошкільного віку
Виходцева І.К., вихователь Використання пошуково-дослідницької діяльності з метою розвитку творчих можливостей та здібностей дітей Розроблена картотека дослідів для старшого дошкільного віку
Неєлова В.В., практичний психолог Всебічний розвиток дітей від двох до трьох років Апробація авторської програми
Гриньова Т.Ю., вихователь Формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку засобами дидактичних ігор»
Брусенцова А.О., Інструктор з фізкультури Використання елементів оздоровчої технології «бебі-йога» у роботі з дітьми дошкільного віку Узагальнено досвід (протокол від 31.08.2018 № 1)

Результати роботи над індивідуальною темою педагоги фіксували в щоденниках із підвищення професійного рівня.

Отже, підсумовуючи роботу колективу закладу за 2018/2019 навчальний рік, слід зазначити, що професійна діяльність педагогічного колективу протягом минулого навчального року була особливо плідною, її результатами стали наступні показники:

- підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;

- використання набутого досвіду педагогами колективу;

- удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі;

- достатній рівень виховання та розвитку дітей;

- сприятливий психологічний клімат у колективі;

- підвищення зовнішнього іміджу ЗДО.

Але поряд з досягненнями в методичній роботі є і недоліки:

- не повною мірою здійснювалась робота з патріотичного виховання, що надзвичайно важливо з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної ситуації в країні;

- залишається проблема впровадження ІКТ в педагогічний процес. Інформатизація дошкільної освіти відкриває перед педагогами нові можливості для широкого впровадження у педагогічну практику сучасних методичних розробок, хоча й відсоток педагогів, які володіють комп’ютером становить 80%. В 2019/2020 н.р. буде продовжено навчання з оволодіння навичками роботи з програмами Microsoft Word, Pover Point та іншими;

- недостатньо проводилась поглиблена робота педагогів над індивідуальною науково-методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності;

- не всі педагоги активно брали участь у підготовці та проведенні методичних заходів. Деякі матеріали були дібрані не у повному обсязі та оформлені не відповідно до нормативних вимог тощо.

З метою вдосконалення якостіметодичної роботи закладу пропонується робота колективуза такими напрямами:

1. Створити умови для конкурсу професійної майстерності в ЗДО і залучити педагогів до участі в районних і обласних конкурсах професійної майстерності.

2. Надати методичну допомогу молодим спеціалістам щодо формулювання індивідуальних науково-методичних тем та поглибленої роботи над ними.

3. Забезпечити участь кожного педагога в основних методичних заходах на наступний навчальний рік.

4. Спланувати заходи, що забезпечать активну участь у підготовці та проведенні методичних заходів.

5. Продовжувати навчання з оволодіння педагогами навичками роботи з програмами Microsoft Word, Pover Point та іншими

/Files/images/f1722ddb8207.gif
Кiлькiсть переглядiв: 1084

КАЛЕНДАР СВЯТ ТА ПОДІЙ

Дата останньої зміни 20 Листопада 2019

Фотогалерея