/Files/images/vinpuh.gif

Методична работа

Педагогічний колектив нашого закладу дошкільної освіти працює над реалізацією методичної теми "Підвищення якості освіти шляхом забезпечення успішної соціалізації вихованців дошкільного навчального закладу"

/Files/images/f1722ddb8207.gif

Актуальність теми

В час постійних змін, які відбуваються в суспільстві, проблема включення особистості в систему суспільних відносин, в цілісну структуру навчально-виховного процесу є досить вагомою.
Процес засвоєння особистісних якостей людиною на різних етапах її існування визначається поняттям „соціалізація”. Як і будь-який процес, соціалізація характеризується періодичністю та динамічністю протікання. А одним з головних періодів є процес навчання в школі.
Сьогодні основною метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, піднесення загального рівня культури; формування громадянина, здатного до свідомого суспільного вибору.
Сучасне розуміння соціалізації як процесу перетворення людини на особистість у результаті засвоєння нею суспільних норм та інтеграції в соціальні інститути давав Т. Парсонс. На його думку, витоком процесу соціалізації особистості є набуття нею самосвідомості та свідомості. Наслідком соціалізації є структурування сфери свідомості особистості під інформаційним впливом інституційованого соціального середовища.
Останнім часом фахівці прийшли до думки, що людина навчається і переучується усе своє життя. Такі вимоги сучасного суспільства. Цей процес і вважається соціалізацією.
Успішна соціалізація вихованців у закладі дошкільної освіти неможлива без успішної соціалізації в сім'ї. Тісна взаємодія цих двох інститутів у процесі соціалізації завжди дає позитивний результат.
Батьки виховують дітей на особистому прикладі, доповнюючи характеристику потрібної поведінки наочними чи словесними прикладами, прищеплюють дітям сімейні цінності, родинні традиції, а педагоги в свою чергу щедро діляться зі своїми підопічними знаннями, досвідом, формують витоки духовності на засадах культурної та історичної спадщини свого народу.
Спільною метою батьків і педагогів є формування громадянина з активною життєвою позицією, здатного в час постійних змін адаптуватися в суспільстві, реалізувати свої здібності, нахили і уподобання, бути конкурентоспроможною, мобільною та успішною особистістю.
Головною метою впровадження методичної теми є створення умов для успішної соціалізації вихованців закладів дошкільної освіти району, як головної запоруки їх успіху та реалізації в житті.

Завдання:

- формування соціальних якостей вихованців як умови реалізації в освітній сфері;

- організація взаємодії вихователя та вихованця як соціалізуючої умови розвитку особистості;

- опанування та застосування педагогами у навчально-виховному процесі соціально-педагогічних методів з метою повноцінної соціалізації дітей;

- застосування інноваційних методик, спрямованих на становлення і розвиток особистості, розкриття їх здібностей та нахилів;

- забезпечення позитивного мікроклімату в дитячому середовищі як складової успішної соціалізації особистості;

- забезпечення належного психологічного і соціального супроводу та вихованців.

Очікувані результати:

- підвищення професійної мобільності педагогів, розвитку та саморозвитку вихованців;

- реалізація творчого потенціалу учасників освітнього процесу;

- задоволення освітніх потреб дітей та їх батьків;

- підвищення позитивного соціально-психологічного мікроклімату в закладах освіти;

- підвищення якості освіти.

Принципи здійснення соціалізації:

- принцип системності, який передбачає вплив на особистість як мікро-, так і макросередовища, які тісно взаємодіють, взаємовпливають і взаємодетермінують одне одного;
- принцип діяльності,що обумовлює активну взаємодію особистості з іншими людьми, в яку індивід вступає в ході діяльності і спілкування, тобто наявний неперервний цілісний процес засвоєння особистістю об'єктивної дійсності завдяки включенню в діяльність;
- принцип двосторонньої взаємодії особистості і соціального середовища,взаємообумовленість процесу входження особистості в систему суспільних відносин і водночас відтворення цих відносин в системі сімейних, товариських, навчальних, виробничих та інших зв'язків;
- принцип особистої активності та вибірковостідозволяє розглянути людину не як пасивну ланку в процесі соціалізації, а як особистість, спроможну активно діяти і самостійно вибирати соціальні умови власного розвитку та формувати власне «Я», виходячи з власного бачення ідеалів і переконань.

Провідні напрями соціалізації особистості:

- особистісний напрям – це становлення особистості як соціальної істоти у сфері внутрішніх самовизначень і відносин “Я – Я”;

- міжособистісний напрям – це сфера становлення і розвитку знань, умінь і навичок особистості, які забезпечують їй можливості спілкування і спільної діяльності з іншим – відносини “Я – Ти”. За такого спілкування та взаємодії і починається як власне соціалізація, так і внутрішній розвиток особистості;

- соціально-груповий напрям - це сфера відносин “Я – Ми”, у межах якої молода особистість має оволодіти базовими передумовами майбутнього входження у множину різноманітних за характером і масштабністю соціальних груп. Це сімейно-побутові, гендерні та вікові відносини.

Саме ці напрями визначаються як головні, тобто такі, що є найважливішими, найсуттєвішими.

Висновки:

Соціалізація являє собою процес становлення особистості, поступове засвоєння нею вимог суспільства, придбання соціально значимих характеристик свідомості і поведінки, які регулюють її взаємини із суспільством.

Отже, соціалізація - акумулятивний процес, у ході якого накопичуються соціальні навички. Освіта забезпечує спадкоємність та відтворення соціального досвіду. Саме у сфері освіти людина засвоює необхідні для соціальної практики знання, цінності, формує навички соціальних відносин.

Процес соціалізації є історично обумовленим, у результаті нього формуються конкретно-історичні риси особистості, необхідні їй для життєдіяльності в конкретному суспільстві. Зміст, стадії, конкретні механізми соціалізації визначаються структурою цього суспільства і варіюють у різні історичні періоди.

/Files/images/f1722ddb8207.gif

Аналіз роботи колективу закладу за 2019/2020 навчальний рік

Протягом 2019/2020 навчального року педагогічний колектив закладу працював над наступними завданнями:

1. Забезпечення комплексного підходу до формування і розвитку у дошкільників здоров'язбережувальної компетентності через впровадження інноваційних здоров`язберігаючих технологій в освітній процес.

2. Формування навичок соціальної поведінки дошкільників у процесі художньо-продуктивної діяльності.

3. Підвищення якості роботи щодо розвитку пізнавальних процесів дітей дошкільного віку через пошуково дослідницьку діяльність.

Система методичної роботи закладу дошкільної освіти з педагогічними кадрами у 2019/2020 навчальному році, в першу чергу, була спрямована на розв’язання завдань річного плану роботи, а також на:

· підвищення рівня володіння педагогічними знаннями;

· вивчення й використання у своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання й виховання;

· мотивація педагогів до інтересу, потреби у формуванні й удосконаленні вміння займатися творчою педагогічною діяльністю;

· підвищення рівня педагогічної майстерності шляхом самоосвіти;

· створення умов і сприяння щодо потреби у самоосвіті;

· підвищення рівня психологічної готовності та інформаційної оснащеності вихователя;

· формування й розвиток стійких моральних і професійних поглядів і цінностей;

· вивчення й використання на практиці сучасних способів діагностування успішності розвитку дошкільника, форм, методів і прийомів організації серед дітей дошкільного віку саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення.

В основу роботи було покладено індивідуальний підхід, гнучке використання різних форм і методів роботи з педагогами, як традиційних, так і інноваційних.

Робота проводилась відповідно до нормативно-правових документів з питань дошкільної освіти: Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) як державного стандарту, програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019/2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Якісний аналіз рівня організації методичної роботи в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять, майстер-класи) були проведені протягом року і носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх професійної компетентності.

Педагогічні ради залишались основною та найбільш продуктивною формою методичної роботи з педагогічним колективом, вони відзначались актуальністю, науковістю, доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення. А також забезпечували два напрями роботи:

• організаційно-педагогічний: затвердження планів роботи ЗДО на навчальний рік та на літній оздоровчий період, затвердження системи фізкультурно-оздоровчої роботи ЗДО, затвердження планів проходження курсової перепідготовки та атестації, підведення підсумків роботи за навчальний рік, аналіз освітнього процесу у ЗДО;

• науково-педагогічний: обговорення науково-методичної проблеми ЗДО і шляхів її реалізації, упровадження у практику роботи сучасних досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду, підвищення кваліфікації педагогів тощо.

На педрадах розглядались питання, які були актуальними щодо розв’язання основних завдань закладу дошкільної освіти на поточний начальний рік: реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вдосконалення педагогічного процесу, ознайомлення з педагогічним досвідом, підвищення професійної майстерності педагогів. Форми проведення педрад добирались таким чином, щоб забезпечити максимальну активність педагогів. Виконання рішень педрад сприяло поліпшенню методичного та матеріального забезпечення педагогічного процесу, підвищенню ефективності праці педагогів.

Протягом року було проведено 4 педради за такими темами:

· «Якісна освіта – запорука успішної самореалізації особистості» (протокол від 30.08.2019 № 1).

Перша педрада була присвячена аналізу роботи педагогічного колективу за попередній навчальний рік, схваленню річного плану та освітніх завдань на наступний навчальний рік.

· Педагогічна естафета «Здорова дитина в садку і в родині» (протокол від 04.12.2019 № 2).

Метою засідання було підвищення рівня професійної компетентності педагогів з питань збереження і зміцнення психічного здоров’я дітей в закладі дошкільної освіти і в родинах вихованців; удосконалення знань педагогів щодо різноманітних оздоровчих технологій, які можна використовувати не тільки в садочку, а і вдома батьками для розвитку емоційно-вольової сфери, покращення емоційного стану дитини, налагодження взаємин з власною дитиною.

· BarCamp – антиконференція «Від творчого педагога до творчої дитини» (протокол від 28.02.2020 № 3).

Метою педради було розширення та поповнення знань вихователів щодо питання становлення творчої особистості дитини, виявлення та розвитку її здібностей, організації освітньої діяльності, яка стала б основою для вирішення проблеми креативності як важливої якості для соціалізації дитини-дошкільника.

· «Час підсумків» (протокол від 29.05.2020 № 4).

В ході підсумкової педагогічної ради члени педколективу визначали результати навчального року, ділилися своїми творчими знахідками, результатами моніторингових досліджень, обговорювали питання організації роботи під час літнього оздоровчого періоду, а також підвели підсумки дистанційної роботи педагогів під час карантину. Під час засідання педагогічної ради вихователі продемонстрували свої надбання: дидактичні ігри та посібники, розробки конспектів занять, сценаріїв свят, консультацій, сертифікати вебінарів, у яких вони прийняли участь тощо.

Зростання педагогічної майстерності фахівців забезпечили такі форми роботи як: семінари-практикуми, колективні перегляди, консультації, засідання круглого столу, робота творчої групи. Семінари-практикуми та інші форми методичної роботи розширювали знання педагогів про нормативно-правові документи, які регламентують зміст дошкільної освіти, дали змогу різнобічно та поглиблено розглянути пріоритетні напрями, змістовне наповнення та концептуальну основу Базового компонента та сприяли підвищенню рівня педагогічного керівництва освітнім процесом.

У закладі упродовж року було проведено три семінари-практикуми:

· Семінар–практикум «Інноваційні оздоровчі технології розвитку», мета якого полягала в ознайомленні педагогів з можливостями формування здорового способу життя шляхом використання інноваційних оздоровчих технологій; підвищенні рівень фахової компетентності педагогів, стимулюванні педагогів до творчого пошуку нових та нестандартних підходів до комплексного підходу щодо формування здорового способу життя.

· Семінар-практикум «Формування художньо-продуктивної компетенції дошкільників» сприяв підвищенню фахового рівня, професійної компетентності вихователів з даної проблеми та творчому росту педагогів; розширив знання про використання нетрадиційних технік малювання в образотворчій діяльності дітей.

· Проблемний семінар «Розвиток мовленнєвої комунікативності дошкільників», метою якого було активізувати знання педагогів з питань комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників; з’ясувати ступінь підготовленості педагогів до реалізації завдань комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників і стимулювати їх до самоосвіти; підвищити рівень професійної майстерності педагогів; спонукати педагогів до творчого самовираження та самовдосконалення.

Також ефективною формою методичної роботи, яка стимулювала колег до обміну досвідом роботи, стало проведення колективних переглядів занять. Протягом 2019/2020 навчального року на високому методичному рівні були проведені такі відкриті заняття:

· Інтегроване заняття з використанням стоун-терапії «Подорож на озеро» (листопад, група молодшого дошкільного віку № 5, вихователь Кодик О.А.)

· Інтегроване заняття з мовленнєвого та логіко-математичного розвитку «Пригоди сніжинки» (січень, група молодшого дошкільного віку № 1, вихователь Усова М.С.)

· Інтегроване заняття з мовленнєвого, пізнавального та емоційно-ціннісного розвитку «У гості до зайчиків» (лютий, група раннього віку № 3, вихователь Гриньова Т.Ю.)

· Інтегроване заняття з логіко-математичного розвитку та аплікації «Зимова подорож» (березень, група старшого дошкільного віку № 4, вихователь Рєпіна Л.Л.)

Протягом навчального року на базі закладу дошкільної освіти № 279 успішно пройшов семінар для керівників закладів дошкільної освіти Шевченківського району міста Харкова на тему: «Організація харчування в закладах дошкільної освіти та дотримання санітарно-гігієнічних вимог», мета якого було підвищення рівня обізнаності керівників закладів дошкільної освіти з нормативно-правовою базою з організації харчування; підвищення рівня фахової компетентності та професіоналізму учасників семінару; удосконалення усвідомлення відповідальності за виконання посадових обов’язків керівників ЗДО.

Традиційною формою роботи методичної служби закладу дошкільної освіти стала організація тематичних Днів та Тижнів. Активну участь в їх плануванні та проведенні брали адміністрація, педагоги, батьки.

Проведення фестивалю ранкової гімнастики «Рух заради здоров'я» (13.09.2019) стало прикладом тісної співпраці батьків та педагогів в пропаганді здорового способу життя.

З 18 по 22 листопада 2019 року у закладі пройшов тиждень інновацій «Нові ідеї - в практику роботи», мета якого полягала в мотивуванні педагогів закладу до цікавої та творчої роботи, навчанні вихователів працювати діалогічно, тобто в активній взаємодії один з одним, здатності до рефлексії та самооцінки, ініціативі, розвитку творчих здібностей педагогів.

З метою надання дітям уявлення про театр, розширення знань про театр як вид мистецтва, ознайомлення з різноманітними видами театрів, виховання емоційно-позитивного ставлення до театральної діяльності у дітей, розкриття творчого потенціалу дітей, розвитку творчо спрямованої особистості, виявлення талановитих вихованців та педагогів, популяризації кращих педагогічних ідей щодо художньо-естетичного виховання дітей дошкільного віку, з 17 по 21 лютого 2020 року в закладі було проведено тематичний тиждень казки та театру «Чарівний світ театру». До початку проведення Тижня творчою групою під керівництвом вихователя-методиста було проведено організаційно-методичну роботу, яка включала в себе анкетування педагогів та батьків для визначення потреб у покращенні рівня освітньої роботи; оформлення виставки – презентації театральних куточків; забезпечено висвітлення на сайті матеріалів щодо проведення заходів. Вихователями груп були проведені інтегровані заняття та тематичні заходи. На високому рівні музичним керівником Кучмою Г.Є. проведено дитячу театральну казкову постанову «До нас Весна крокує!» та виставу театру тіней «Хлопчики-пальчики» для батьків та вихованців, проведено майстер-клас за участю батьків «Виготовлення з батьками атрибутів в театральний куточок з використанням різних матеріалів».

Щорічно у нашому закладі відзначається День вишиванки – одне з найбільш самобутніх свят, присвячених розквіту української культури. За традицією, в цей день всі співробітники закладу і вихованці приходять до садочка у самому пізнаваному елементі українського костюма – у вишиванці. Нажаль, в цьому навчальному році День вишиванки перепав на час загальнонаціонального карантину, саме тому ми організували онлайн-флешмоб з фото дітей та педагогів у вишиванках, зібравши які, ми створили відеоролик і розмістили його на офіційному сайті закладу.

25 жовтня 2019 року у приміщенні Національної академії педагогічних наук у місті Києві відбувся ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар проекту «Впевнений старт». Під час фестивалю авторами проекту та переможцями Всеукраїнського конкурсу перспективного педагогічного досвіду впровадження програмно-методичного комплексу «Впевнений старт: старший дошкільний вік» для всіх учасників заходу були проведені цікаві та пізнавальні майстер-класи. Від нашого закладу у заході прийняла участь вихователь-методист Брусенцова Анна Олександрівна.

Анна Олександрівна провела майстер-клас під час постійно діючого науково-практичного семінару «Формування життєвої компетентності особистості дошкільника в умовах упровадження освітньої програми «Впевнений старт» для вихователів старших груп, вихователів-методистів закладів дошкільної освіти, які впроваджують програму «Впевнений старт», який відбувся у приміщенні Харківської академії неперервної освіти 28 жовтня 2019 року.

Упродовж року, відповідно до річного плану, проводились групові, фронтальні консультації, індивідуальні за запитом педагогів та наслідками контролю, тематичні для молодих педагогів.

Центром методичної роботи закладу дошкільної освіти залишається методичний кабінет, в якому зібрані необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог Базового компонента. В наявності всі чинні освітні та парціальні програми, відповідно до листа МОН України «Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році» від 10.06.2019 № 1/9-365, методичні посібники, законодавчі та нормативні документи, художня та навчальна література, матеріали періодичних видань. Всі матеріали методичного кабінету зібрані у картотеку та упорядковані відповідно до освітніх ліній розвитку.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педколективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також оформлена передплата на періодичні видання: «Практика управління закладом освіти», «Вихователь-методист закладу дошкільної освіти», «Методична скарбничка вихователя», «Сестра медична старша», «Практичний психолог».

У методичному кабінеті представлені матеріали з досвіду роботи вихователів. У творчих доробках містяться зразки перспективних планів роботи, конспекти занять, доповіді до педрад, теоретичні матеріали, сценарії ранків тощо.

Також у 2019/2020 навчальному році методичним центром Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради було узагальнено досвід роботи інструктора з фізичної культури Брусенцової А.О. за темою «Використання елементів оздоровчої технології «Бебі – йога» в роботі з дітьми дошкільного віку».

У минулому навчальному році плідною була і робота творчої групи за темою: «Формування соціальної компетентності особистості як засобу підвищення якості освітньої діяльності». Упродовж року було проведено три засідання. Робота творчої групи була направлена на підвищення мотивації педагогів до формування успішної соціалізації дитини в системі дошкільної освіти в сучасному життєвому вимірі.

З метою підвищення кваліфікаційного рівня педагогів адміністрацією закладу дошкільної освіти були складені та затверджені плани з проходження курсової перепідготовки, сплановані різні форми методичної роботи з педагогічними кадрами. Так, протягом навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» такі педагоги:

· Коротун О.М., завідувач за напрямом «Завідувачі закладів дошкільної освіти».

Підвищення кваліфікації педагогами закладу

Вид діяльності Планована кількість педагогів Фактична кількість педагогів
1 Курси підвищення кваліфікації 2 1
2 Атестація 0 0
3 Самоосвіта 11 11
4 Участь у роботі творчої групи 5 5
5 Участь у підготовці та проведенні методичних заходів 11 11

Варто зазначити, що педагоги протягом року активно працювали над індивідуальними темами.

ПІБ педагога Напрям роботи
Коротун О.М., вихователь Розвиток творчого потенціалу дошкільників шляхом використання методів ТРВЗ Узагальнено досвід роботи
Кучма Г.Є., музичний керівник Розкриття творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами музично-театралізованої діяльності Узагальнено досвід роботи (протокол від № 07.12.2017 № 2) Методична розробка схвалена методичною радою МЦ Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (протокол від 23.01.2018 № 4)
Рєпіна Л.Л., вихователь Формування емоційно-позитивного ставлення дітей дошкільного віку до природу через екологічну освіту та пошуково-дослідницьку діяльність Розроблена картотека дослідів для старшого дошкільного віку
Брусенцова А.О., інструктор з фізкультури Використання елементів оздоровчої технології «бебі-йога» у роботі з дітьми дошкільного віку Узагальнено досвід (протокол від 31.08.2018 № 1) Узагальнено досвід методичною радою МЦ Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (протокол від 22.01.2020 № 4)
Виходцева І.К., вихователь Використання пошуково-дослідницької діяльності з метою розвитку творчих можливостей та здібностей дітей Розроблена картотека дослідів для старшого дошкільного віку
Неєлова В.В., практичний психолог Всебічний розвиток дітей від двох до трьох років Апробація авторської програми
Гриньова Т.Ю., вихователь Формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку засобами дидактичних ігор» Розроблена картотека сенсорних ігор для дітей раннього віку
Бойко С.М., вихователь Розвиток художньо – естетичного сприйняття дітей дошкільного віку засобами пластилінографії Розроблена картотека дидактичних ігор з використанням пластилінографії для дітей молодшого дошкільного віку
Кодик О.А., вихователь Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку
Усова М.С., вихователь Вплив художньо-продуктивної діяльності на творчий розвиток дошкільника

Результати роботи над індивідуальною темою педагоги фіксували в щоденниках із підвищення професійного рівня.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» Уряд установив з 12 березня 2020 року на усій території України карантин. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СOVID-19» було запроваджено гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників закладів освіти. Протягом робочого часу, визначеного Правилами внутрішнього розпорядку закладу, педагоги були зобов’язані:

- перебувати вдома;

- бути постійно на телефонному зв’язку, відповідати на дзвінки керівника;

- виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

- перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи.

- організувати та проводити освітній процес за допомогою дистанційних технологій;

- складати або корегувати плани роботи, готувати матеріали щодо роботи з батьками (презентації, рекомендації щодо організації розпорядку дня дитини та організації освітньої діяльності);

- писати конспекти занять відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку;

- викладати матеріал під час Skype-конференцій, Zoom, спілкування у групі по Viber (вайберу), WhatsApp (вотсапу), через електронну пошту, надсилати опитувальники для батьків тощо.

Дистанційна робота для педагогів нашого закладу дошкільної освіти, як і для всіх педагогів в цілому, стала новою формою самоорганізації, але ми впорались із цим завданням. Педагоги закладу виготовляли дидактичні посібники, ігри для дітей, розробляли конспекти занять та сценарії розваг. Щоб підвищити свій фаховий рівень, багато часу вони приділили роботі в інтернеті, пошуку та опрацюванню цікавої та корисної інформації, прослухали значну кількість вебінарів на різних фахових сайтах, працювали з батьками та дітьми по Вайберу та Zoom. Також для вихователів закладу дошкільної освіти вихователями-методистами Брусенцовою А.О. та Рєпіною Л.Л. був розроблений план дистанційної роботи під час карантину, який вони зобов`язані були виконати.

Інформація про роботу ЗДО № 279 під час карантину у формі дистанційного навчання

№ з/п Форма роботи Дистанційні форми та методи навчання ПІБ та посада педагога Дидактична складова освітньої діяльності
1. Заходи щодо організації навчальних занять за допомогою дистанційних технологій Месенджер Viber: група для батьків Вихователі усіх вікових груп План заходів, матеріали занять
2. Семінар-практикум для педагогів «Педагогічне спілкування з батьками» Освітня платформа Zoom Педагоги ЗДО Рекомендації та матеріали щодо безконфліктного, педагогічного спілкування з батьками вихованців
3. Семінар «Ігровий простір дитини: закони розвитку дитячої гри» Освітня платформа Zoom Педагоги ЗДО Рекомендації та матеріали щодо організації ігрового простору дитини дошкільного віку
4. Консультація для педагогів закладу «Дистанційна робота в умовах карантину» Месенджер Viber: група для педагогів закладу Педагоги ЗДО Рекомендації, посилання на сайти щодо ігор, занять з дітьми вдома відповідно до їх віку
5. Естафета пам'яті «Ми нащадки переможців! Пам'ятаємо! Пишаємося!» Освітня платформа Zoom Педагоги ЗДО Захід, присвячений святкуванню 75-річниці Перемоги та вшануванню пам’яті воїнів Другої світової війни.
6. Індивідуальне консультування вихователів в онлайн-режимі Месенджер Viber, телефонний зв'язок Коротун О.М., завідувач, Брусенцова А.О., Рєпіна Л.Л., вихователі-методисти Теоретична та практична допомога вихователям у виконанні плану дистанційної роботи
7. Онлайн-бесіда з батьками «Особиста гігієна тіла - запорука здоров’я» Месенджер Viber: група для батьків Вихователі усіх вікових груп Консультація, відеоролик
8. Онлайн виставка дитячих малюнків (фотовиставка) до Дня Землі Офіційний сайт закладу дошкільної освіти Вихователі усіх вікових груп Фото малюнків
9. Онлайн фотовиставка «Марафон дитячих успіхів» Офіційний сайт закладу дошкільної освіти Вихователі усіх вікових груп Фото дітей
10. Індивідуальні бесіди з батьками в онлайн-режимі Месенджер Viber, телефонний зв'язок Вихователі усіх вікових груп, Неєлова В.В., практичний психолог Індивідуальне консультування батьків щодо занять з дітьми вдома під час карантину, психологічна підтримка
11. Консультації для батьків щодо здійснення освітньої роботи за окремими темами Офіційний сайт закладу дошкільної освіти, месенджер Viber: група для батьків Педагоги ЗДО Мультимедійні презентації, відеоролики, перелік інтернет-джерел, які сприяють легшому засвоєнню матеріалу
12. Консультації для батьків щодо безпеки життєдіяльності дитини під час карантину: - «Як уникнути травмування дитини вдома» - «Діти самі вдома: основні застереження та поради батькам» - «Дитина на карантині: як правильно пережити вимушені канікули вдома» Офіційний сайт закладу дошкільної освіти, месенджер Viber: група для батьків Педагоги ЗДО Відеоролики, пам’ятки
13. Онлайн спілкування з дітьми Освітня платформа Zoom, відеозв’язок у месенджері Viber Вихователі Рєпіна Л.Л., Бойко С.М. Інтерактивні навчальні матеріали

Отже, підсумовуючи роботу колективу закладу за 2019/2020 навчальний рік, слід зазначити, що професійна діяльність педагогічного колективу протягом минулого навчального року була особливо плідною, її результатами стали наступні показники:

· підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;

· використання набутого під час дистанційної роботи досвіду педагогами колективу;

· проведення поглибленої роботи педагогів над індивідуальною науково-методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності

· удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі;

· достатній рівень виховання та розвитку дітей;

· сприятливий психологічний клімат у колективі;

· підвищення зовнішнього іміджу ЗДО.

Але поряд з досягненнями в методичній роботі є і недоліки:

· не повною мірою здійснювалась робота з патріотичного виховання, що надзвичайно важливо з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної ситуації в країні;

· залишається проблема впровадження ІКТ в педагогічний процес. Інформатизація дошкільної освіти відкриває перед педагогами нові можливості для широкого впровадження у педагогічну практику сучасних методичних розробок, хоча й відсоток педагогів, які володіють комп’ютером становить 80%. В 2020/2021 н.р. буде продовжено навчання з оволодіння навичками роботи з програмами Microsoft Word, Pover Point та іншими;

· не всі педагоги активно брали участь у підготовці та проведенні методичних заходів. Деякі матеріали були дібрані не у повному обсязі та оформлені не відповідно до нормативних вимог тощо;

· робота наставників з молодими спеціалістами обмежувалася лише індивідуальним консультуванням та допомогою у наданні методичного або дидактичного матеріалу, не було організоване взаємовідвідування занять у форматі «наставник-молодий спеціаліст».

З метою вдосконалення якостіметодичної роботи закладу пропонується робота колективуза такими напрямами:

1. Створити умови для конкурсу професійної майстерності в ЗДО і залучити педагогів до участі в районних і обласних конкурсах професійної майстерності.

2. Надати методичну допомогу молодим спеціалістам щодо формулювання індивідуальних науково-методичних тем та поглибленої роботи над ними.

3. Забезпечити участь кожного педагога в основних методичних заходах на наступний навчальний рік.

4. Спланувати заходи, що забезпечать активну участь у підготовці та проведенні методичних заходів.

5. Продовжувати навчання з оволодіння педагогами навичками роботи з програмами Microsoft Word, Pover Point та іншими

/Files/images/f1722ddb8207.gif

Інформація про роботу над методичною темою району «Підвищення якості освіти шляхом забезпечення успішної соціалізації учнів та вихованців навчальних закладів району»

І. Діагностико-теоретичний етап

Опанування теоретичних основ методичної теми

2016/2017 н.р.

Мета:

· комплексна діагностика особистісної готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності;

· опанування теоретичних основ теми;

· забезпечення теоретичної та психологічної готовності педагогів до впровадження проблемного питання;

· підготовка педагога до прогнозування педагогічної діяльності в інноваційному просторі;

· формування єдиного освітнього середовища для успішної адаптації учасників освітнього процесу.

Завдання:

· забезпечення педагогічних працівників методичною літературою, ознайомлення з концепцією проблемного питання;

· перевірка індивідуального сприйняття педагогами суті проблемного питання (тест, анкета);

· аналіз зібраної інформації;

· визначення термінів реалізації проблемного питання.

Результат:

· активне теоретичне опрацювання проблемного питання, поінформованість;

· розуміння концептуальних і процесуальних особливостей упровадження теми;

· окреслення мети й змісту опрацювання теми.

Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками

1. Моніторинг методичної роботи

2. Засідання педагогічної ради «Про розгляд алгоритму та перспективного плану реалізації методичної теми»

3. Нарада при директорові «Про організацію роботи педколективу щодо упровадження методичної теми «Забезпечення успішної соціалізації учнів та вихованців навчальних закладів району».

4. Засідання творчої групи.

5. Засідання районних методичних об'єднань (РМО).

6. Семінари-практикуми.

7. Заняття Школи молодого вихователя (за необхідністю).

8. Індивідуальні консультації щодо організації самоосвітньої діяльності з проблеми.

9. Адресна допомога малодосвідченим педпрацівникам із теми.

10.Робота з батьками вихованців.

ІІ. Адаптаційно-корекційний етап

Уходження в тему

2017/2018 н.р.

Мета:

· формування досвіду творчої діяльності педагогів під час реалізації науково-методичної теми;

· конструктивне опрацювання змістового, процесуального, діагностичного компонентів освітньої моделі;

· формування особистісно пристосованого змісту нововведення з огляду на власний досвід та науково-методичне забезпечення.

Завдання:

· забезпечення доступу до змісту, форм і методів науково-методичного підходу, умов відтворення шляхів реалізації теми;

· відтворення досвіду сформованої фахової діяльності та засвоєння досвіду діяльності в нових умовах;

· осмислення очікуваних результатів (розробка критеріїв і показників).

Результат:

· поява первинної конструктивної моделі реалізації проблемного питання в освітній практиці;

· набуття педпрацівниками уміння організовувати свою самостійну роботу: добір інформації, її критичне осмислення, застосування в певних ситуаціях;

· формування бажаної інноваційної ініціативи.

Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками

1. Нарада при директорові «Про хід роботи педколективу щодо впровадження методичної теми».

2. Засідання педагогічної ради «Про хід виконання І етапу роботи над методичною темою району».

3. Семінари-практикуми.

4. Відкриті заняття.

5. Засідання творчої груп.

6. Робота з батьками.

7. Індивідуальні консультації щодо організації самоосвітньої діяльності з теми.

ІІІ. Формувальний етап

Набуття власного досвіду.

Реалізація теми

2018/2019 н.р., 2019/2020 н.р.

Мета:

· аналітична діяльність закладу дошкільної освіти з теми;

· апробація освітньої моделі в педагогічній діяльності;

· розробка й апробація системи соціально-психологічної підготовки педпрацівників до педагогічної діяльності в інноваційних умовах.

Завдання:

· упровадження у практичну діяльність педпрацівників інноваційних технологій, форм та методів навчання;

· упровадження освітньої моделі;

· оцінювання ефективності розробленої моделі, корекція.

Результат:

підвищення професійної компетентності педагогічних працівників в ході реалізації теми.

Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками:

1. Засідання педагогічної ради «Організація науково-дослідницької роботи в закладі дошкільної освіти з теми».

2. Проблемні семінари для педагогів (тематика визначається в процесі роботи над темою).

3. Мікродослідження «Визначення ефективності впровадження інноваційних технологій» (педагогічний колектив закладу).

4. Педагогічні ради.

5. Засідання районних методичних об'єднань (РМО).

6. Відкриті заняття.

7. Семінари-практикуми.

8. Заняття Школи молодого вихователя (за потребою).

9. Творчі звіти педпрацівників.

10. Індивідуальні консультації щодо організації самоосвітньої діяльності з проблеми.

11. Робота з батьками.

13.Висвітлення результатів реалізації теми на сайті закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 1418