Доступність до закладу освіти для навчання дітей з особливими освітніми потребами

/Files/images/y4387ti9ghgie.jpg

Заходи, які проведені у ЗДО № 279 м. Харкова з метою облаштування будівель і приміщень безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями
Назва закладу (перелік усіх ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ відповідно до мережі) Кількість будівель у навчаль
ному закладі,
що відві
дуються дітьми (од.) *
Елементи безперешкодного доступу, якими облаштовані будівлі і примішення навчальних закладів
Ззагаль
на кіль
кість побудо
ваних пандусів
по будів
лях (при необхід
ності облашто
ваних у примі
щеннях) навчаль
них закладів (од.)
З них, кількість пандусів, що побудо
вані відпові
дно до вимог держав
них будівель
них норм (од.)
З них кількі
сть панду
сів, облашто
ваних поруч
нями (од.)
Загаль
на кількі
сть будіве
ль, які мають віль
ний доступ (не мають порі
жка) (од.)
Загаль
на кіль
кість кнопок виклику (од.)
Загаль
на кількі
сть інформа
ційних вказів
ників альтер
натив
ного
входу до буді
вель та примі
щень (од.)
Загаль
на кіль
кість такти
льних дошок (од.)
Загаль
на кіль
кість спеціа
льних туале
тів (од.)
Загаль
на кіль
кість спеціа
льних ліфтів (од.)
ДНЗ № 279 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0

/Files/images/6_gruppa_2017-2018/IMG_2827.JPG

/Files/images/6_gruppa_2017-2018/IMG_2829.JPG /Files/images/6_gruppa_2017-2018/IMG_2828.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 419