/Files/images/noviy_rk/2.jpeg

Організація та результативність освітнього процесу

У 2018/2019 навчальному році зміст освітнього процесу визначається такими нормативними документами:

Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), схваленого рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012 протокол № 5/2-2, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 №615;
Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина» Наук. кер. проекту - Огнев’юкВ.О., авт. колектив: БєлєнькаГ.В., БогінічО.Л., Богданець-БілоскаленкоН.І. та ін.
Освітня програма для дітей від двох до семи років «Дитина» відображає запити практиків, складена з урахуванням кращих, на сьогодні, теоретичних і методичних рекомендацій, пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з дітьми, націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними лініями розвитку та ставить окремий акцент на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей.

На виконання наказу КЗ «ДНЗ № 279» від 09.10.2017 № 85 «Про проведення моніторингових досліджень якості дошкільної освіти в закладі» з метою створення ефективної системи управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі, комплексної оцінки якості освіти в 2017/2018 навчальному році, в закладі дошкільної освіти протягом року проводиться освітній моніторинг рівня знань та досягнень дітей.

Результати моніторингових досліджень вихованців закладу освіти за ІІ півріччя 2018/2019 н.р. за освітніми лініями:

Освітня лінія «Особистість дитини»

ПІБ Напрями оцінювання відповідно до змісту освіти Серед
ній бал по кож
ному вихова
нцю
Здоров'я та фізичний розвиток Самоставлення
Здоро
в'я та фізич
ний розвит
ок
Безпека життє-діяль
ності
Здоро
в'я та хворо
ба
Гігієна життє-діяль
ності
Рухова актив
ність та само-регуля
ція
Здоро
в'я-збере
жуваль
на компе
тенція
Само-став
лення
Само-свідо
мість
Особис-тісно-
оцінна компе
тенція
Середній бал по ДНЗ 10,88 10,92 11,16 10,76 10,84 10,92 10,84 10,92 10,91 10,88

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

ПІБ Напрями оцінювання відповідно до змісту освіти Серед
ній бал
по кож
ному вихов
анцю
Сім'я Родина Люди
Родина Родин
но-побу
това компе
тенція
Люди Дорослі Діти Група Соціа
льно-
комуні
кативна компе
тенція
Середній бал по ДНЗ 10,68 10,40 10,52 10,52 10,64 10,48 10,64 10,32 10,53

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»

ПІБ Напрями оцінювання відповідно до змісту освіти Серед
ній бал
по кож
ному вихова
нцю
Природа планети "Земля" Життєдіяльність людини у природному довкіллі
Природа планети "Земля" Явища природи Рослини Гриби Тварини Життє
діяльність людини у природ
ному довкіллі
Всесвіт Природ
ничо-еколо
гічна компе
тенція
Середній бал по ДНЗ 10,92 10,60 11,20 11,00 10,96 10,52 10,72 10,85

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

ПІБ Напрями оцінювання відповідно до змісту освіти Серед
ній бал по кож
ному вихова
нцю
Предметний світ Світ мистецтва
Житло За межа
ми жит
ла
Предме
тно-прак
тична діяль
ність
Предме
тно-практ
ична компе
тенція
Сприй
няття мист
ецтва
Цін
нісне став
лення до мист
ецтва
Образо
творча діяль
ність
Музи
чна діяль
ність
Теат
ральна діяль
ність
Літера
турна діяль
ність
Худож
ньо-продук
тивна компе
тенція
Середній бал по ДНЗ 11,04 10,80 10,92 10,92 10,96 11,12 11,04 10,72 10,93 11,04 10,80 10,92

Освітня лінія «Гра дитини»

ПІБ Напрями оцінювання відповідно до змісту освіти Середній бал по кожному вихованцю
Гра як провідна діяльність Формування особистості в грі
Гра як провідна діяльність Сюжетно-рольова гра Конструк
торсько-будіве
льні ігри
Іграшка Формуван
ня особис
тості в грі
Ігрова компетенція
Середній бал по ДНЗ 10,32 10,16 10,12 9,96 10,28 10,28 10,19

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

ПІБ Напрями оцінювання відповідно до змісту освіти Середній бал по кожному вихованцю
Сенсорні еталони Пізнавальна активність Елементарні математичні уявлення
Пізнавальна активність Сенсорно-пізнавальна компетенція Елементарні математичні уявлення Математична компетенція
Середній бал по ДНЗ 10,92 10,64 10,96 10,72 10,72 10,79

Освітня лінія «Мовлення дитини»

ПІБ Напрями оцінювання відповідно до змісту освіти Серед
ній бал по кож
ному вихов
анцю
Звукова культура мовлення Словникова робота Граматична правильність мовлення Зв'язне мовлення Діалогічне мовлення Монологічне мовлення Українська мова як державна
Звук
ова куль
тура мов
лення
Фоне
тич
на ком
пе
тен
ція
Слов
ни
кова роб
ота
Лекси
чна ком
пе
тен
ція
Грама
тична прави
льні
сть мов
лен
ня
Грама
тична компе
тенція
Зв'яз
не мовл
ення Діало
гічне мовл
ення
Діало
гічна компе
тенція
Мон
ол
огіч
не мовл
ення
Мон
оло
гічна компе
тенція
Укр
аїн
ська мова як держ
авна
Мовле
ннєва компе
тенція
Кому
ніка
тивна компе
тенція
Середній бал по ДНЗ 11,00 10,84 10,88 10,72 10,76 10,76 10,72 10,64 10,64 10,80 10,76 10,72 10,92 10,78

/Files/images/gruppa__4/01.jpg /Files/images/6_gruppa_2017-2018/008.jpg /Files/images/gruppa__2/IMG_0025.JPG /Files/images/gruppa__5/20171206_093200.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 520

КАЛЕНДАР СВЯТ ТА ПОДІЙ

Дата останньої зміни 20 Листопада 2019

Фотогалерея